Postupak prijema pridruženih članova

Pridruženi članovi mogu biti pravna i fizička lica koja se bave komplementarnim djelatnostima u odnosu na turističku djelatnost , ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za unapređenje rada članica UTA, a na osnovu podnesenog zahtjeva za prijem u pridruženo članstvo.
Uz zahtjev za prijem u pridruženo članstvo UTA (na svom memorandumu), kandidat po pravilu prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

1. Popunjenu prijavu za pridruženo članstvo (Obrazac 1);
2. Izjava podnosioca zahtjeva (Obrazac 2):
• da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, za vrijeme dok zabrana traje
• izjava kandidata da nema neizmirenih obaveza i nerješenih sporova sa članicama UTA
3. Izjava o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih/općih akata UTA (Obrazac 3);
4. Dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahtjeva od 15,oo BAM na žiro račun Udruženja.

Rok donošenja odluke o prijemu je 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Nakon pozitivne odluke o prijemu, podnosilac zahtjeva, uplaćuje godišnju redovnu članarinu.

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3


Za sve dodatne informacije obratite se na telefon: broj 033 221 410, fax: broj 033 221 430, e-mail: mailto:utabih@uta.ba

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca