Postupak prijema redovnih članova

Kandidat uz zahtjev za prijem u punopravno članstvo (na svom memorandumu) prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

1. Popunjenu Prijavu za punopravno članstvo u UTA (Obrazac br. 1);
2. Preporuke najmanje dvije članice UTA, od toga jedne sa radne teritorije (komšiluka) kandidat
3. Radnu biografiju direktora;
4. Kratak prikaz rada i referentnu listu poslova za prethodnu kalendarsku godinu i plan poslovanja za tekuću godinu maksimalno na jednoj kartici ;
5. izjavu podnosioca zahtjeva (Obrazac br.3)
– da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, za vrijeme dok zabrana traje
– da nema neizmirenih obaveza i nerješenih sporova sa članicama UTA
– da nema nerješenih žalbi putnika u prethodnoj kalendarskoj i tekućoj godini
6. Izjava o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih/općih akata UTA, i da će poslovati u skladu dobrim poslovnim običajima (Obrazac br4);
7. Dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahtjeva u iznosu od 15,00 BAM.

Nove članice koje pristupaju u punopravno članstvo plaćaju pristupnu članarinu i to:
1. Članice koje zapošljavaju do 2 radnika u iznosu od 200,oo BAM
2. Članice koje zapošljavaju 3 i više radnika u iznosu od 400,oo BAM

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Radna biografija direktora